ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА НА INBET.COM

INBET.COM e електронен сайт/интернет базирана, онлайн платформа  /”Сайт/ът”, „Платформа/та”/ за залагания, администриран и управляван от собственика на сайта/платформата „ИНБЕТ ОНЛАЙН” ЕООД, ЕИК 206049796, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Младост”, ж.к. „Полигона”, бул. „Цариградско шосе” № 115 „Г“, офис 6 „Е“  наричано по-долу и „Организатор/а”. 

Партньорската програма на INBET.COM /„Партньорска/та програма”, „Програма/та”/ е създадена, за да разшири клиентската мрежа, да улесни достъпа на крайни клиенти до предлаганите от сайта услуги и да уреди отношенията между Организатора и регистрираните партньори /„Партньори/те”/ 

Настоящите Общи условия за участие в Партньорската програма на INBET.COM /„Общи/те условия”/ уреждат правилата за регистрация и участие в Програмата за Република България, както и правата и задълженията на Организатора и Партньорите /„Страни/те”/ 

Много е важно да прочетете и разберете Общите условия. С поставянето на отметка в квадратчето, което указва вашето приемане и продължавайки с кандидатурата си за присъединяване към нашата партньорска програма, вие се съгласявате (при условие че одобрим кандидатурата ви) с тези Общите условия. В случай, че кандидат за Партньор не е съгласен с клаузите в Общите условията (или не е упълномощен да го направите), не трябва да продължава с кандидатстването си. В случай, че кандидатът за Партньор има въпроси относно нашата партньорска програма или клаузите на настоящите Общи условия, може да се свърже със съответния партньорски мениджър или да щракне тук (хиперлинк към inbetpartners.com)

 

I. Определения

Следните изрази в това Споразумение имат следните значения:

Партньор: лицето или фирмата или друго юридическо лице, посочено във формуляра за кандидатстване за присъединяване към партньорската програма;

Партньорска сметка: сметка, в която Партньорът може да влезе за подробности относно активностите на клиенти и дял от приходите и за достъп до връзките и съдържанието на марката, както е посочено в Договора за поръчка;

Партньорски сайт: притежаван и/или контролиран от Партньора уебсайт(ове), мобилно(и) приложение(а) и/или всеки друг маркетингов канал, използван от Партньора за насочване на трафик към Сайта(овете), както е одобрено от Организатора;

Изисквания за борба с подкупите: всички приложими закони, разпоредби, кодекси и санкции, свързани с борбата с подкупите и корупцията,

API: приложния програмен интерфейс на Марката;

Приложим закон: означава всеки:

(а) устав, нормативен инструмент, довиждане закон, заповед, директива, договор, указ или закон (включително всяко общо право, решение, искане, заповед или решение на всеки съд, регулатор или трибунал), включително всички закони за потребителите;

(б) правило, политика, насоки или препоръка, издадени от всеки правителствен, законов или регулаторен орган;

и/или

(в) кодекс за поведение или насоки, във всеки случай, които се отнасят за Организатора и/или за Партньора и/или които се отнасят до услугите, предмет на настоящите Общи условия;

Марка: знак, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива способни да отличават услугите на INBET.COM от тези на други лица и може да бъде представен графично.

Съдържание на марката: графичното изображение или текстът, съдържащ или препращащ Марката, които са предоставени от нас чрез вашия партньорски акаунт, които можете да използвате за свързване на Потребители с нашите сайтове от партньорския сайт;

Контрол: по отношение на Партньор (когато е юридическо лице), когато има придобиване или на:

(а) правата на глас, свързани с 25% или повече от акциите с право на глас в Партньора;

или

(б) правомощието на Партньорът да насочва или предизвиква насочването и управлението на политиката на Партньора в съответствие с желанията на приобретателя, независимо дали в резултат на собствеността върху акции, контрол на борда на директорите, договор или всякакви правомощия, предоставени от членовете на дружеството или други учредителни документи;

Клиент/и: Потребител, който е влязъл в един от Сайта(овете) чрез Връзките и който:

(a) се е регистрирал, за да открие акаунт при Организатора по отношение на съответния Сайт („Клиентски акаунт “);

(б) не е открил преди това сметка при нас;

(в) данните за регистрацията на акаунта им са потвърдени и одобрени по подходящ начин от нас, включително (без ограничение), че лицето е потвърдено, че е на 18 години или повече;

(г) поставя залози или играе (в зависимост от случая), след като е депозирал според правилата прилагани от Организатора и утвърдени от съответните регулатори;

или

(д) отговаря на всички други релевантни фактори, посочени в специфични условия (ако е приложимо);

Клиентска сметка: ще има значението, дадено по-горе;

Закони за защита на данните: означава Закона за защита на данните от 2018 г., Директивата на ЕС за защита на данните 95/46/EC, Регламента за разследващите правомощия от 2000 г., Регламента за телекомуникациите (законна бизнес практика) (прихващане на комуникации) 2000 (SI 2000/2699), Електронните комуникации Директива за защита на данните 2002/58/ЕО, Регламентите за поверителност и електронните комуникации (Директива на ЕО) 2003 г. във всеки отделен случай, както са изменени, преразгледани или заменени от време на време (по-специално чрез действие на Директива 2009/136/ЕО, и Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („ GDPR “)) и цялото приложимо национално законодателство и насоки за прилагане или всяко приложимо аналогично законодателство във всяка юрисдикция, във всеки отделен случай, както е изменено, преразгледано или заменено от време на време.

Позволени територии: териториите, от които Партньорският сайт приема потребители и от които Организаторът приема клиенти, които може да бъдат изброени на Сайта по всяко време;

Добра търговска практика: стандарти, практически методи и процедури, съответстващи на приложимите законови изисквания и тази степен на грижа и умение, старание и предпазливост, които разумно биха се очаквали от опитно лице, предоставящо партньорски услуги;

Неактивен: (a) когато Партньорът не е изпратил поне 10 нови депозиращи клиенти към Организатора за период от 3 последователни месеца;

 или

– когато Клиентът не е влизал в своя клиентски акаунт за период от 3 месеца;

Правата на интелектуална собственост: всякакви и всички права на интелектуална собственост, от всякакъв вид или естество, включително, без ограничение, патент, авторско право, права върху дизайн, търговски марки, търговски облик, права на база данни, приложения за някое от горепосочените, морални права, ноу-хау, търговски тайни, имена на домейни, URL адреси, търговски имена или всякакви други права на интелектуална или търговска собственост (и всякакви лицензи във връзка с някое от същите), независимо дали са регистрирани или могат да бъдат регистрирани, и дали съществуват в конкретна държава или държави или всяка друга част на света;

Връзки: означава реклами, хипервръзки, банери, текст, RSS емисии или други рекламни материали, които могат да включват Съдържанието на марката, които са предоставени на Партньора или по друг начин са предоставени на Партньора от Организатора и/или предварително одобрени от Организатора и които са поставени на Партньорски сайт, свързващ и насочващ трафик към Сайта(овете), като може да се актуализира по всяко време;

Нетни приходи: всички пари, заложени при Организатора от Клиенти чрез Сайта(овете), минус следното:

(a) парите, изплатени на Клиентите като печалби по отношение на такива залози;

(б) част от парите, платени или дължими от Организатора под формата на мита за залагане, налози или данъци, включително всички дължими такси, данъци и други дължими плащания;

(в) такси, наложени от Организатора от организации за електронни плащания или кредитни карти по отношение на Клиенти;

(г) лоши задължения по отношение на Клиенти (определени по наше усмотрение);

(д) средства, които попадат в обхвата на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

(е) залози, върнати на Клиентите;

(ж) разпоредби за транзакции от Клиенти, които се отменят по указание от банката на притежателя на картата (обикновено наричани връщане на плащания);

(з) разходите за бонуси, „безплатни залози“ или „безплатни чипове“, или „безплатни игри“, предоставени на Клиентите като промоционална или маркетингова дейност;

Забранена дейност: действие или опит за действие от Партньор, всеки Клиент или която и да е трета страна, организатор (когато е приложимо), което разумно се счита от Организатора:

(a) в нарушение на който и да е приложим закон;

(б) направени недобросъвестно;

или

(в) има за цел да измами Организатора или който и да е сайт и/или заобикаля съществуващи договорни или законови ограничения, независимо дали такова действие или опит за действие действително причинява на Организатора или на някой от сайтовете някакви щети или вреди.

Забранената дейност включва, без изброяването да е изчерпателно:

(i)                 тайно споразумение;

(ii)              злоупотреба с бонуси или други промоции;

(iii)            злоупотреба със структурата на комисионната на CPA/REV-Share (ако е приложимо);

(iv)             нарушаване на законите и наредбите за пране на пари;

(v)               Спам;

(vi)             невярна, подвеждаща или неразрешена реклама или представяне;

(vii)          използване на откраднати кредитни карти;

(viii)        рейкбек активност;

(ix)             неразрешено използване на каквито и да било права върху интелектуална собственост (включително права на трети страни и на Организатора);

(x)               създаване на фалшиви профили от Партньора или Клиентите с цел спазване на договорните задължения и/или правилата на организатора;

и

(xi)             манипулиране на предоставената от Организатора услуга;

Регулатор: всеки правителствен, съдебен или регулаторен орган с регулаторен контрол, власт или юрисдикция над Организатора или Партньора или всяка дейност, извършвана от Организатора или Партньора (включително всеки орган по хазарта или регулатор по защита на данните);

Дял от приходите: Партньорският дял от нетните приходи, натрупани по вертикала, ако има такива, през календарния месец;

Период на изтичане: има значението, дадено му в член 15.4;

Сайт(ове): уебсайтовете, целевите страници, приложенията и/или всякакви други онлайн канали, управлявани от или под Марката по всяко време, и всички свързани с тях страници (включително всички страници, достъпни чрез API);

Спам: всеки имейл със съобщения с рекламно съдържание по електронната поща или друга електронна комуникация, която Партньора изпраща, която предлага на пазара, популяризира или която по друг начин се отнася до Организатора, Сайта или нашите съоръжения по всяко време, или която съдържа каквито и да е маркетингови материали, наши марки или тракери, които не са поискани от клиента и/или са изпратени без неговото изрично съгласие.

Специфични условия: специфичните термини, които може да бъдат публикувани от нас по всяко време

Срок: периода, през който настоящото споразумение продължава да действа;

Правила и условия: тези правила и условия, които уреждат нашата партньорска програма

Потребител(и): посетител(и) на Партньорския сайт

Вертикала: означава, казино, казино на живо, спорт, бинго, борса за залагания, финансова борса, лотария или други продукти

Вирус: всяко нещо или устройство (включително всеки софтуер, код, файл и/или програма, като червеи и/или троянски коне), които могат: да предотвратят, повредят или по друг начин да повлияят неблагоприятно върху работата на всеки компютърен софтуер, хардуер или мрежа, всяка телекомуникационна услуга, оборудване или мрежа или всяка друга услуга или устройство; предотвратяване, нарушаване или по друг начин неблагоприятно въздействие върху достъпа до или работата на която и да е програма или данни, включително надеждността на всяка програма или данни (независимо дали чрез пренареждане, промяна или изтриване на програмата или данните изцяло или частично или по друг начин); предотвратяване, нарушаване или неблагоприятно въздействие върху потребителското изживяване;

и

Ние: търговското дружеството организатор на хазартни игри онлайн, което подлежи на регулация от Националната агенция за приходите и е лицензирано съгласно Закона за хазарта,

 

II. Регистрация и участие в Партньорската програма 

Чл. 1. Всяко физическо или юридическо лице, което желае да се включи в Партньорската програма на INBET.COM, трябва изрично да заяви, че:

(а) е съгласно и приема настоящите Общи условия

(б) ще попълни електронната форма за заявка на партньорство достъпна на настоящия сайт и ще изпрати по електронен път заявката/кандидатурата си за участие в Програмата.

(в) разбира и приема, че не е разрешено да използва каквито и да било връзки и/или съдържание на марката, докато кандидатура му не бъде одобрена в съответствие с член 3.2. от настоящите Общи условия

(г) разбира и приема правото на Организатора да приеме или отхвърли заявката/кандидатура за Партньор, без да е длъжен да мотивира решението си

(д) решението на Организатора за отхвърляне на  заявката/кандидатура за партньорство е окончателно и не подлежи на промяна и/или преразглеждане

Чл. 2.1. Организаторът потвърждава приемането на заявката чрез изрично уведомление, отправено до заявителя/кандидата, на посочената в заявката негова електронна поща. 

Чл. 2.2. С потвърждаването на заявката/кандидатурата от страна на Организатора, заявителят придобива качеството на регистриран Партньор. 

Чл. 2.3. В случай, че организаторът отхвърли заявката/кандидатурата за участие в Партньорската програма на INBET.COM, той уведомява заявителя/кандидата за отказа си чрез съобщение за отказ, отправено до заявителя/кандидата, на посочената в заявката негова електронна поща. 

Чл. 3. Настоящите Общи условия за участие в партньорската програма на INBET.COM влизат в сила, имат обвързващо действие между страните и са задължителни за всеки регистриран партньор с изричното им приемане от Партньора и потвърждаването на регистрацията от страна на Организатора.

Чл. 3.1. Настоящите Общи условия удостоверяват и служат като доказателство за взаимоотношенията между страните. 

Чл. 3.2. До одобряване на кандидатурата на Партньора чрез изрично писмено уведомление Организаторът няма и няма да има отговорност или парично задължение към физическите или юридически кандидати за Партньори по отношение на клиенти.

Чл. 3.3. Освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия, Организаторът може да промени изцяло или част от Общите условия по всяко време.

(а) Когато е възможно, известие за всякакви промени ще бъде предоставено на Партньора преди извършването на такива промени, или чрез:

– имейл до последния известен имейл адрес в нашите записи,

или

– чрез съобщение през партньорският акаунт. Ето защо е важно да влизате редовно в своя партньорски акаунт.

(б) Освен ако Организаторът не смята, че се изисква промяна в Общите условия, съгласно приложимото законодателство, в който случай тази промяна ще влезе в сила незабавно, всяка промяна в настоящите Общи условия ще влезе в сила 7 дни след направеното уведомление.

(в) продължаващо участие в нашата партньорска програма след това време ще представлява обвързващо приемане на така направените промени от страна на Партньора.

Проверка на самоличността и подкрепяща документация

Чл. 4.1 . Само физически лица, които са на 18 или повече години:

(а) могат да бъдат Партньор или да работят за Партньор.

(б) като част от процеса на кандидатстване Организаторът си запазва правото да провери възрастта на:

(i) физически лица, които са кандидати за Партньор

или

(ii) работещите при кандидат за Партньор,

Чл. 4.2 . Организаторът провежда политика на забрана и активно предприема всички законови действия, за да предотврати:

(а) изпирането на пари и всякаква дейност, която улеснява изпирането на пари или

(б) финансирането на терористични или престъпни дейности.

Чл. 4.2.1. Организаторът ще потвърди самоличността на кандидата за Партньор:

(а) като получи информация от публични източници и данни

(б) чрез предоставената в подадения във формуляра за кандидатстване от кандидата за Партньор информация,

Чл. 4.2.2. Проверката, която се извършва от Организатора, може да включва (но не се ограничава до):

(i) документи (когато Партньор е физическо лице) за целите на доказателство за самоличност, доказателство за местоживеене и/или адрес и/или доказателство за възраст; или

(ii) (когато Партньор е търговско дружество) учредителни документи и документи, които потвърждават самоличността на директорите и действителния собственик на компанията.

Чл. 4.3. От Партньора се изисква да предостави всяка поискана информация и/или документация в рамките на 30 дни от регистрацията. Организаторът си запазва правото да спре и/или прекрати партньорство, съгласно член 14, ако не се предостави исканата информация. Цялата искана информация трябва да бъде изпратена на affiliate[email protected] .

Чл. 4.4. Организаторът си запазва правото да задържи всички плащания, които е възможно да се дължат, докато не е в състояние да завърши своите процедури за проверка или предстоят допълнителни процеси на проверка.

Чл. 4.5. Организаторът може да поиска по всяко време, а Партньорът да предостави в срок до 30 дни от направеното искане допълнителна документация за кандидатстване, за да гарантира, че неговите записи се поддържат актуални. Партньорът се съгласява да предостави всякаква информация и/или документи, които Организаторът може да поиска по имейл [email protected] в рамките на 30 дни след отправяне на такова искане.

Чл. 4.6. Цялата информация и/или документация, изпратена от Партньора до Организатора, трябва да съвпада с информацията, предоставена ни от Партньора при регистрацията. В случай, че има несъответствие и Партньорът не е в състояние да представи обосновка за констатираните несъответствия, които да удовлетворяват Организатора последният си запазва правото да прекрати отношенията си с Партньора съгласно член 4.7 по-долу.

Чл. 4.7. Ако Организаторът не е в състояние по всяко време да се увери в самоличността на Партньора за времето на Срока, той има право да прекрати договорните си отношения с Партньора незабавно, без да носи каквато и да е отговорност (включително да задържи всякакви плащания за генерирани приходи).

 

III. Комисиона за препращане. Калкулация и заплащане 

Чл. 5.1. Въз основа на регистрираната, по реда на чл. 11, ал.1 от настоящите Общи условия активност на Клиента/тите, препоръчани от Партньора, Организаторът заплаща на Партньора комисиона /”комисиона за препращане“/, в размер на до 50 % от чистата нетна печалба на Организатора, формирана по реда и при условията на ал.2 и ал.3 от настоящия член и на чл. 5 от тези Общи условия и регистрирана на база на месечните залаганията на Клиента/тите, препоръчани от Партньора, които имат открита собствена клиентска сметка и са заложили реални пари на някоя от секциите в сайта INBET.COM.

Чл. 5.1.1. Комисионата се изплаща като процент от нетния приход, генериран от активните за съответния календарен месец препоръчани от Партньора клиенти, съобразно условията, предвидени в тези Общи условия.

Чл. 5.1.2. При присъединяването си към тази партньорска програма за акаунта на Партньора ще бъде зададена комисионата ни по подразбиране в размер до 50% от нетната печалба. 

Чл. 5.1.3. След втората година от първоначалната регистрация  на всеки един клиент дължимото възнаграждение от нетната печалба, което Организаторът дължи на Партньора е в рамките на до 15% за всеки конкретен клиент, освен в случаите, когато участието на Партньора в Програмата бъде прекратено по каквато и да е причина или не бъдат договорени други условия между Организатор и Партньор.

Чл. 5.2. Комисионата се определя на базата на нетната печалба за съответния отчетен период, като стойностите са следните: 

Нетна печалба до 20 000 лв. – 30% комисион 

Нетна печалба от 20 001 до 40 000 лв. – 35% комисион 

Нетна печалба от 40 001 до 80 000 лв. – 40% комисион 

Нетна печалба от 80 001 до 100 000 лв. – 45% комисион 

Нетна печалба над 100 000 лв. – 50% комисион 

IV. Плащане

Чл. 6. Всички изискуеми и дължими суми към Партньорът са както е договорено писмено между Организатор и Партньор по настоящите Общи условия.

Чл. 6.1. Организаторът ще предостави на Партньора извлечения, достъпни чрез неговия партньорски акаунт за броя на клиентите и дела на Партньора от нетните приходи, натрупани през календарния месец.

Чл. 6.2. В края на всеки календарен месец Организаторът записва дела на Партньора от приходите. В случай, че дял от приходите през който и да е календарен месец е отрицателна сума, Организаторът ще има право, но не е задължен, да пренесе и прихване тази отрицателна сума срещу всички бъдещи дялове от приходи, които иначе биха били дължими към Партньора, докато отрицателното салдо не се прихване от Организатора изцяло.

Чл. 6.4. В случай, че делът на Партньора от приходите не надвишава BGN100/€50 за календарен месец, Организаторът има право да удържи и пренесе тази сума до края на следващия календарен месец, в който дялът от приходите (включително тази пренесена сума) надвишава BGN100/€50, при което плащането във времето се извършва в съответствие с тази клауза

Чл. 6.5. Освен ако не е договорено друго писмено от Страните, Дялът от приходите, платим по отношение на всеки Клиент, намалява съгласно виж 5.1.3:

Чл. 7. Когато е възможно, всички дължими от Организатора дялове от приходи се набират автоматично и се изплащат по посочената от Партньора банкова сметка в рамките на 60 дни след края на съответния календарен месец. При тези обстоятелства няма изискване да издаване на фактура за дела от приходите.

(а) Независимо от горното, Организаторът може по технически или други причини да поиска Партньорът да фактурира за приложимата сума, като в този случай Организаторът ще плати на Партньора в рамките на 60 дни от получаването на фактурата.

(б) Организаторът се задължава да изпрати предварително писмено предизвестие от 30 дни до Партньора, ако изисква да се издаде фактура за дължимата сума.

Чл. 8. В случай, че бъде допусната грешка при изчисляването на дела от приходите, Организаторът си запазва правото да коригира това изчисление по всяко време и да изиска всяко надплащане, извършено от Организатора към Партньора (включително, без ограничение, чрез намаляване на бъдещи плащания, които иначе биха могли да бъдат дължим от Организатора към Партньора по всяко време).

Чл. 9. Както е посочено в определението за Нетен приход, Организаторът няма да бъде задължен да плаща за дял от приход, който счита (по свое усмотрение) за генериран от Забранена дейност.

(а) В случай, че Организаторът прецени, че някакъв трафик е генериран от забранена дейност, ще уведоми Партньора възможно най-скоро.

(б) Организаторът има право, при такива обстоятелства, да прихване от бъдещи суми, дължими на Партньора, както и да получи възстановяване от Партньора на всички вече получени от него суми, за които Организаторът преценява, че са генерирани от каквато и да е забранена дейност.

Чл. 10. Организаторът си запазва правото да промени избраната от Партньора структура на плащане (включително размера на Партньорският дял от приходите) по всяко време, като изпрати до Партньора писмено предизвестие от поне 15 дни.

(а) След изтичане на 15-дневния срок за предизвестие, новият дял от приходите автоматично ще се прилага за всички нови клиенти, препоръчани от Партньора към Организатора след тази дата.

(б) В случай, че партньорът не се съгласи с промяната, тогава има възможността да прекрати своите правоотношения с Организатора, като го уведоми писмено в съответствие с член 30.1. от Общите условия.

Чл. 11.1 Всички изчисления във връзка със сумата, дължима от Организатора на Партньора, ще бъдат направени от Организатора и ще се основават единствено на данните и записи на неговите системи. Направените от Организатора изчисления ще бъдат окончателни и обвързващи за страните по договора.

Чл. 11.2. Избраният от Партньора начин на плащане трябва да съвпада с данните, предоставени при регистрацията (или впоследствие актуализирани). Всяко несъответствие между записите на Партньорската сметка и предоставените от Партньора данни за плащане, може да доведе до забавяне на плащането, докато Организаторът не успее да завърши, за своя сигурност, удостоверяването на самоличността или действителния собственик на акаунта на получателя. За да направим това, Организаторът може да поиска допълнителна документация от Партньора.

Чл. 11.3. Организаторът заплаща комисиона за препращане, само ако през съответния месец на сайта INBET.COM са регистрирани не по-малко от 3 /три/ нови препоръчани от Партньора клиенти, които са открили свои клиентски сметки и най-малко 5 /пет/ препоръчани от Партньора клиенти са били активни. За активни се считат тези, препоръчани от Партньора клиенти, които са направили залози на стойност не по-малко от 50 /петдесет/ валутни единици на сайта INBET.COM, без значение в коя секция на сайта е тяхната игрална активност. 

Чл. 11.4. Минимална сума, която Партньорът може да изиска за плащане, е генерирана комисиона в размер на 100 валутни единици. 

/ Чл. 11.5. При формиране на месечната партньорска комисиона към Партньор – юридическо лице, регистрирано на територията на Република България, данък добавена стойност (ДДС) е включен в стойността на комисионата и се начислява върху нея. Партньорът е отговорен за плащането на всякакви данъци върху доходите от афилиейт програмата съгласно приложимото към тях законодателство. 

Чл. 11.6. За избягване на всякакво съмнение, Партньорът е изцяло отговорен за всички разходи, свързани с неговите маркетингови и рекламни задължения във връзка с Програмата. 

Чл. 11.7. Партньорите – юридически лица трябва да изпращат фактура на имейл адрес [email protected] най-късно до 15-то число на месеца последващ отчетния период. Фактурата трябва да съдържа наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, представляващо лице и ДДС номер на компанията, номер на фактура, дължима сума, дата, период и описание на услугата. Неспазване на срока за изпращане на фактурите може да доведе до начисляване на 1 % такса върху сумата за получаване, но не по-малко от 100 лева / 50 евро, която ще бъде удържана от дължимата комисиона. 

Чл. 12.1  При определяне размера на дължимата от Организатора комисиона за препращане се прилагат посочените по-долу в този член правила и се използват термини и понятия със значение, както следва: 

Чл. 12.1.1. Нетна печалба – Нетната печалба се формира на база активност на препоръчания клиент през календарен месец, като от сумата на направените залагания се приспадат: сумата на изплатените печалби; разликата от залозите направени с бонус средства и изплатените по тях печалби; административни такси, данъци и такси към доставчици и оспорените плащания. 

Чл. 12.1.2. Оспорени плащания – плащанията, за които притежателят на дадена кредитна/дебитна карта установи, че са извършени чрез неправомерно направени трансакции от трето лице, за които е уведомил банката, че следва да анулира плащането и да възстанови сумите. При оспорени трансакции, направени от препоръчани от Партньора клиенти, оспорената сума ще бъде удържана и приспадната и от дължимата на Партньора комисиона за съответния календарен месец. 

Чл. 12.2.  В случай че стойността на оспорените плащания надвишава генерираната от Партньора комисиона и сметката на Партньора е с отрицателно салдо, сумата на отрицателния баланс се прехвърля за следващия календарен месец и трябва да бъде покрита от следващата, дължима на Партньора комисиона. В този случай стойността на комисионата за съответния месец се формира като разлика между определената по правилата на чл. 5 и чл. 6 от настоящите Общи условия и комисиона и стойността на прехвърленото от предходния месец отрицателно салдо. 

Чл. 12.3. В случай че препоръчаните от Партньора клиенти генерират негативен приход за съответния календарен месец, то той ще бъде пренесен към следващи отчетни периоди и ще бъде приспадан от финансовия резултат през следващите месеци до достигане на положителен баланс. Комисиона може да бъде изплащана само след покриване на негативен резултат от предходни месеци и достигане на положителен баланс, генериращ комисиона, надвишаваща минималната сума от 100 валутни единици, необходима за осъществяване на изплащане. 

Чл. 12.4. В случай, че препоръчаните от Партньора клиенти генерират приход за съответния календарен месец, но не са изпълнени условията за изплащане на комисиона (чл. 6.4.), то този приход ще бъде пренесен към следващи отчетни периоди до изпълняване на условията по настоящите правила. 

Чл. 12.5. Организаторът си запазва правото да променя периодично структурата на формирането на комисионата (или част от нея), по някаква причина, която сметне за подходяща, като по никакъв начин няма да носи отговорност пред Партньора по никакъв начин, ако не може да идентифицира клиент като произхождащ от него.

Чл. 13.1. Сумите, представляващи комисиона за препращане се изчисляват и заплащат на Партньора до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи комисионата след получаване на фактура, в съответната валутна единица, по един от следните, предварително заявени от Партньора начини: 

Чл. 13.1.1. По предварително открита ePay.COM сметка; 

Чл. 13.1.2. Чрез банков превод по посочена от Партньора сметка; 

Чл. 13.1.3. Чрез доставчици на платежни услуги вписани в Регистъра на БНБ

Чл. 13.2. Комисионата се изплаща само към банки в Република България и/или Европейския съюз. 

Чл. 13.3. Партньорът избира и посочва начина на плащане на комисионата при подаване на заявката за партньорство. 

Чл. 13.4. При въвеждане на грешни данни от Партньора относно плащането/платежния метод Организаторът не носи отговорност и плащането ще се счита за редовно извършено. 

Чл. 13.5. В случай че Партньорът не е съгласен с докладите или дължимата му се сума, не трябва да изисква и да приема плащане за такава сума, а следва незабавно (не по-късно от 7 дни) да изпрати писмено известие до Организатора за несъгласието си, в противен случай правото му на оспорване се преклудира.

Чл. 13.5.1. Приемането на превод на плащане или приемането на друго плащане от Организатора ще се счита за пълно и окончателно плащане на комисионата за съответния период. Независимо от гореизложеното, ако се направи някакво надплащане при изчисляването на приходите на Партньора,

Чл. 13.5.2. Организаторът си запазва правото да коригира това изчисление по всяко време и да възстанови от Партньора всяко надплащане, направено от Организатора към Партньора. 

V. Права и задължения на Организатора 

Регистрация на клиенти. 

Чл. 14.1. За нуждите на тези Общи условия „Клиент/и“ са препоръчаните от Партньора посетители, които чрез своя собствена регистрация на сайта и/или откриване на собствена клиентска сметка, стават част от клиентската база данни на Организатора. 

Чл. 14.2. Организаторът има право да приеме регистрацията на препоръчани от Партньора клиенти и да проследява техните трансакции. 

Чл. 14.3. Регистрацията на препоръчан от Партньора Клиент в сайта INBET.COM се извършва чрез специален код, предоставян от Организатора на Партньора, след потвърждаване регистрацията на Партньора по реда, предвиден в чл. 2, ал. 1 от тези Общи условия. 

Чл. 14.4. Организаторът има право по своя преценка и/или при настъпване на условията и/или събитията, посочени в тези Общи условия, да откаже регистрацията на Клиент/и и/или да закрие вече открити клиентски сметки. 

Чл. 14.5. С регистрирането си на сайта INBET.COM и откриването на собствена клиентска сметка, всеки препоръчан от Партньора Клиент става клиент на сайта INBET.COM и по отношение на него са приложими всички правила и процедури на Организатора относно участията и ползването на сайта. 

14.6.  Партньорът няма право да създава други афилиейт акаунти на свои роднини или служители, както и да регистрира/ да насочва такива лица за регистрация към сайта на Организатора. 

VI. Проследяване на активност 

Чл. 15.1. Организаторът е длъжен да следи залозите, участието и активността на Клиента/тите, препоръчани от Партньора, и да  предоставя на Партньора доклади за клиентската активност, като ги изпраща на сметката, открита от Организатора за всеки регистриран Партньор. 

Чл. 15.2. Докладът по предходната алинея се изготвя и изпраща от Организатора на Партньора до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който докладът се отнася. 

Чл. 15.3. В случай на несъответствие между доклад в системата в www.inbetpartners.com и базата данни на INBET, последната ще се счита за достоверна. 

Чл. 15.4. Партньорът следва да предоставя на Организатора подробен ежемесечен отчет в срока по ал. 2 относно ситуирането на Организатора на своя уебсайт, включително със снимков материал. 

VII.  Права и задължения на Партньора 

Линкове 

Чл. 16.1. Като подава заявка за регистрация в Партньорската програма и с приемането на настоящите Общи условия, Партньорът дава съгласието си за поддържането на уникални линкове от неговия сайт към уебсайта на организатора INBET.COM. Поддържането на линка към уебсайта INBET.COM се извършва само посредством един от следните методи: банери, статии или текстови линкове. 

Чл. 16.2. Партньорът няма право да манипулира/съкращава/модифицира линковете, зададени от афилиейт платформата. 

Чл. 16.3. Нарушение на чл. 16.1. и/или чл. 16.2 е основание за едностранно прекратяване на членството на Партньора в програмата от страна на Организатора. 

Чл. 17.1. Минималният брой препоръчани от Партньора нови клиенти за последните 3 месеца, следва да бъде поне 9 /девет/. В случай че партньорът не изпълни това условие, Организаторът има право едностранно да прекрати членството на Партньора в програмата. 

Чл. 17.2. Комисионните приходи от афилиейт програмата се основават изцяло на текущата дейност на Партньора. Комисионата по Неактивен партньорски акаунт, който не показва или почти няма активност за привличане на нови клиенти, може да бъде намалена с 5%. Акаунтът на Партньора ще се счита за „Неактивен“ и комисионата може да бъде намалена с 5 %, при всяка от следните хипотези: 

Чл. 17.2.1. Спиране на трафика за повече от 10 дни в рамките на един календарен месец (без регистрирани кликове (нула)) от уникалните линкове на Партньора 

Чл. 17.2.2. Неизпълнение на условието за привличане на поне 3 /три/ новорегистрирани клиента с активност в рамките на календарния месец. 

Чл. 17.2.3. Непубликуването/непромотиране на поне една от последните три промо кампании на Организатора, за които Партньорът е уведомен чрез имейл известие. 

Чл. 17.2.4. Публикуване на неактуални рекламни материали и/или промотиране на промо кампания повече от 48 часа след изтичането й.

VIII. Спам и нерегламентиран софтуер 

Чл. 18. В случай че бъде установено, че Партньорът рекламира продуктите и услугите на Организатора по нерегламентиран или различен от посочените в тези Общи условия начин, членството на Партньора в програмата се прекратява от Организатора без предизвестие. В този случай Партньорът няма право да предявява каквито и да е претенции и/или искания към Организатора във връзка с участието си в програмата, както и да обвързва Организатора с гаранции и/или задължения. 

Чл. 18.1. Сайтове, които съдържат и рекламират нерегламентиран, злонамерен или софтуер, представляващ: троянски коне, роботи/програми представляващи нерегламентирано висок трафик и активност по нашите рекламни материали, вируси, програми за шпиониране и кражба на данни или такива, които имат за цел нарушаване, възползване или умишлено злоупотребяване с персонална информация на нашите клиенти, са строго забранени. 

Чл. 18.2. В случай че бъде установено неспазване на забраната по предходната алинея, Организаторът има правото да закрие партньорска сметка, без да е длъжен да отправя предизвестие до Партньора. В този случай Партньорът няма право да получи партньорски комисиони и/или каквито и да е други плащания във връзка с участието му в партньорската програма. 

Чл. 18.3. Партньорът трябва да спазва всички приложими закони и всяка политика, нотифицирана от Организатора чрез неговия сайт или по друг начин във връзка с мерките срещу изпирането на пари и или съмнителни трансакции. 

Чл. 18.4. Партньорът има право да публикува предоставените рекламни материали единствено на български сайтове (съответно преведени и достъпни на български език), които нямат връзка с и не предлагат съдържание и/или реклама на нелицензирани за територията на Република България хазартни сайтове. 

Чл. 18.5. В случай че бъде установено неспазване на забраната по предходната алинея, Организаторът има правото да закрие партньорска сметка, без да е длъжен да отправя предизвестие до Партньора. В този случай Партньорът няма право да получи партньорски комисиони и/или каквито и да е други плащания във връзка с участието му в партньорската програма. 

IX. Партньорско съучастие и измама 

Чл. 19.1. Партньорското съучастие /”Съучастие”/ е преднамерено действие или поведение от страна на Партньор или група от партньори, с цел да придобият неправомерни печалби, чрез взаимна свързаност помежду си. При  установяване на такива, неразрешени действия или игрово поведение, Организаторът има правото да не изплати генерираната комисиона. 

Чл. 19.2. За нуждите на тези Общи условия като съучастие се определят  и посочените действия или поведение от страна на Партньор или група от партньори, както следва: 

Чл. 19.2.1. Взаимосвързана злоупотреба с бонуси, с цел да се придобива партньорски доход; 

Чл. 19.2.2. Взаимосвързана дейност по залагане с едни и същи бетинг модели и схеми, с цел да се придобиват по-високи комисиони или да се получават по-високи лимити за залагане, включително, но не само: 

Чл. 19.2.3. Нерегламентирано залагане с големи суми, гарантиращи сигурни печалби, независимо от крайния изход на дадено спортно събитие или свързан с него пазар. 

Чл. 19.2.4. Прекомерно и целенасочено залагане на едно спортно събитие, с цел нерегламентирано облагодетелстване и придобиване на сигурни и постоянни печалби, като например клиентска активност между 50-100% на точно определен пазар или на едно събитие, без да има други изиграни пазари или събития. Ако Организаторът установи такъв тип препоръчан от Партньора клиент, Организаторът има право: да изиска последваща и допълнителна верификация; да затвори клиентска сметка или да извърши дейности по предотвратяване на бъдещи свои загуби. 

Чл. 19.2.5. Инициирано и преднамерено действие към поощряване на връщания от реални играчи, с цел получаване на комисиони; 

Чл. 19.2.6. Предлагане на суми на други партньори или играчи, с цел на придобиване на отчисления от комисионата за препращане, дължима на Партньора. 

Чл. 19.2.7. Регистриране на дублиращи се партньорски сметки или такива на играчи/клиенти, с цел съучастие и измама; 

Чл. 19.2.8. Иницииране на последващи действия, които след преценка и усмотрение от страна на Организатора, могат да бъдат категоризирани като начини и средства за постигане и получаване на неправомерни печалби. 

Чл. 20.1. Всеки партньор има право на една партньорска сметка. В случай че бъде установена втора сметка, открита за същия Партньор, Организаторът има право да закрие и двете партньорски сметки, без да де е длъжен да мотивира закриването и/или да отправя предупреждение до Партньора. Настоящата разпоредба се прилага аналогично и при установяване на повече от две сметки. 

Чл. 20.2. Партньорът няма право да създава клиентска сметка на свое име, използвайки рекламните материали/банери, текстове и линкове/, които са му предоставени чрез Партньорската програма на INBET.COM. В случай че бъде установено такова нарушение, Организаторът има право едностранно да прекрати членството на Партньора в програмата без да де е длъжен да мотивира прекратяването и/или да отправя предупреждение до Партньора. 

Чл. 20.3. Всеки, препоръчан от Партньор клиент, има право да открие на свое име само една клиентска сметка. В случай че Организаторът установи дублиране на сметки, той има право да изисква допълнителни документи или да закрива клиентски сметки. 

Чл. 20.4. В случай че партньор желае да прехвърли сметката си към различен притежател, той трябва да уведоми за това Организатора, който от своя страна има право да одобри или да не се съгласи с прехвърлянето, без да е длъжен да мотивира решението си. 

X. Други права и задължения 

Чл. 21.1. Партньорът няма право да регистрира търговски марки и/или използва по никакъв начин името INBET/INBET.COM или други свързани имена с търговските марки INBET/INBET.COM, както и такива, подобни на същите марки имена. 

Чл. 22.2. Нарушение на ал. 1 е основание за едностранно прекратяване на членството на Партньора в програмата от страна на Организатора. 

Чл. 23.1. Партньорът няма право да купува, регистрира и/или използва ключови думи, инструкции за търсене, както и за препращане, които са идентични или подобни на търговската марка на INBET.COM, както и на всякакви други имена, които могат да бъдат свързани с бранда INBET/INBET.COM. 

Чл. 23.2. Партньорът няма право да регистрира или да заявява за регистрация домейн имена, които са идентични или близки на INBET/INBET.COM или които по какъвто и да е начин съдържат словосъчетанието INBET. 

Чл. 23.3. Нарушение на ал. 1 и/или ал. 2 е основание за едностранно прекратяване на членството на Партньора в програмата от страна на Организатора. 

Чл. 24.1. Партньорът има право да използва единствено и само одобрените от Организатора актуални рекламни продукти /банери, текстове, лога и др./. 

Чл. 24.2. Партньорът няма право да осъществява промени по вида и целостта на одобрените рекламни продукти, както и да използва продукти, различни от предоставените на www.inbetpartners.com, в това число, но не само не може да прави или прилага каквито и да е промени по промоционалните материали на сайта на INBET.COM. 

Чл. 24.3. Нарушение на ал. 1 и/или ал. 2 е основание за едностранно прекратяване на членството на Партньора в програмата от страна на Организатора. 

Чл. 24.4. В случай че Партньорът иска да предложи някакви стимули и/или бонуси на потенциални играчи, се изисква да получи предварително писмено одобрение от Организатора, преди да започне по какъвто и да е начин такава дейност. В случай че не получи такова одобрение, но предлага такива стимули и/или бонуси, Организаторът си запазва правото да прекрати участието на Партньора в програмата и да откаже изплащане на всички спечелени преди това, но неплатени комисиони. 

Чл. 25. В случай че бъде  засечен подозрителен или измамен трафик, той ще доведе до вреда за Организатора, който в този случай има право да прекрати членството и да санкционира Партньора, като не му изплати комисионата за препращане, която му се дължи. 

Чл. 26.1. Всяка информация, предоставена от Организатора на Партньора във връзка с участието му в партньорската програма или съдържаща се или предоставена с тези Общи условия, е конфиденциална и представлява търговска тайна, като пряко свързана с търговската дейност на Организатора/операции и технологии свързани с Партньорската програма, комисиони и т.н/. С подаването на заявката за регистрация и приемането на настоящите Общи условия, Партньорът се съгласява да не използва и/или разпространява каквато и да е информация за дейността на Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Партньорската програма. 

Чл. 26.2. Партньорът може да използва посочената в предходната алинея информация само с изричното писмено съгласие на Организатора и  само когато това се налага за упражняване правата и изпълнение на задълженията му, регламентирани от тези Общи условия. 

Чл. 26.3. Задължението за спазване на конфиденциалност и търговска тайна, регламентирано в чл. 26.1. от настоящите Общи условия има сила и след прекратяване участието на Партньора в Партньорската програма. 

Чл. 27. При участието или във връзка с участието си в партньорската програма, Партньорът е длъжен да съобразява действията и поведението си с разпоредбите на Закона за Защита на конкуренцията и Директива 2002/58/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации,  както всички други закони и нормативни актове, регламентиращи защитата на личните данни и конфиденциалността на информацията. 

Чл. 28.1. Партньорът е длъжен е да се увери, че публикуваното съдържание не е в противоречие със закона или е с невярно съдържание, както и че всички рекламни материали са предназначени за лица над 18 години. 

Чл. 28.2. Партньорът носи пълна отговорност за публикуваното от него съдържание и неговата законосъобразност и е длъжен да предприеме всички необходими мерки, за да предпази Организатора от щети, искания и разноски /включително съдебни такси и разноски, адвокатски хонорари, и т.н./, които Организаторът би претърпял във връзка с развитието, поддръжката и съдържанието на сайта на Партньора.

Чл. 28.3. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът не носи никаква отговорност за публикуваните от Партньора рекламни материали. Партньорската програма на INBET.COM е предназначена единствено и само за директно участие на Партньор.

Чл. 28.4. Партньорът няма право да модифицира или променя каквито и да е банери, статии или линкове, които са обект на Закона за Авторското право и сродните му права и Закона за марките и търговските означения.

Чл. 28.5. Всички търговски марки трябва да бъдат използвани само по предварително одобрен от Организатора начин. 

Чл. 28.6. В случай че Организаторът установи каквато и да е форма на Спам трафик, по вина на Партньор или ако Партньор дискредитира и/или засегне доброто име на INBET/INBET.COM с неправомерна или погрешна реклама, като писмена форма или изопачени думи, Организаторът има право едностранно да прекрати участието на Партньора в програмата. 

Чл. 29.1. Само и единствено Партньорът носи отговорност за правилно препращане на клиенти към INBET.COM. 

Чл. 29.2. Само правилно пренасочени клиенти ще бъдат записани към нашите Партньори. Ако се установи, че по някакъв начин Партньор е използвал неправилен код за препращане и регистриране към Организатора, то съответните клиенти няма да бъдат отчетени и записани в партньорска му сметка. 

Чл. 30. Не може да съществува каквато и да е връзка между сайт на регистриран Партньор и този на INBET.COM, извън регламентираното в настоящите условия. 

Чл. 31. Всеки Партньор, когато се регистрира в Партньорската ни програма като частно лице, с приемането на настоящите Общи условия, на основание чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ, декларира, че е регистриран като самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО. 

XI. Условия, Прекратяване и Неподходящи Сайтове 

Чл. 32. Настоящите Общи условия влизат в сила и обвързват Партньора и Организатора от момента, когато бъде успешно осъществена процедурата по регистриране на Партньора и получаване на одобрение от страна на Организатора. 

Чл. 32.1. Освен в случаите на едностранно прекратяване на участието на Партньор в Партньорската програма, посочени в тези Общи условия, участието в програмата и обвързващото действие на Общите условия за страните може да бъде прекратено от всяка страна – Организатор или Партньор, с отправяне на уведомление за прекратяване до насрещната страна. 

Чл. 32.2. Уведомлението може да бъде изпратено писмено или на посочен от страните адрес на електронна поща. 

Чл. 32.3. Участието в програмата се счита прекратено с достигането на уведомлението за прекратяване до страната, до която същото уведомление е изпратено. 

Чл. 33.1. Участието на Партньор в програмата може да бъде едностранно прекратено от Организатора и в случай че Организаторът прецени, че сайтът на Партньора е неподходящ. 

Чл. 33.2. Неподходящи са сайтове от следните категории: предназначени за деца, показващи порнография или други сексуални действия, промотиращи или съдържащи насилие и какъвто и да било тип дискриминация, базирана на раса, пол, сексуална ориентация или възраст, промотиращи незаконни действия или нарушаващи правата за интелектуалната собственост, или регулации за реклама или код за практика. 

Чл. 34.1. С прекратяване на членството в програмата се прекратява и обвързващото действие на тези Общи условия, освен в случаите по чл. 19, ал.3. 

Чл. 34.2. С прекратяване на членството Партньорът е длъжен да премахне всички банери и рекламни материали на INBET/INBET.COM от своя сайт и всички използвани канали, както и да върне на Организатора всички копия на материали и документи, съдържащи информация за или във връзка с Партньорската програма, които притежава. 

Чл. 35.1. Партньорът и Организаторът са независими страни и приемането и съгласието от страна на Партньора на тези Общи условия не създават партньорство, общо предприятие, агенция, верига, търговско представителство или служебни връзки между Партньора и Организатора. 

Чл. 35.2. Партньорът няма право да приема и/или отправя оферти и предложения от името или за сметка на Организатора. 

XII. Права на интелектуална собственост

Чл. 36.1. Организаторът предоставя на Партньора неизключителен, отменим и непрехвърляем лиценз за показване на Съдържанието на марката по време на Срока единствено за целите на показването на връзките от Партньора на Партньорския сайт, както е посочено в настоящите Общи условия и в съответствие с което и да е насоки, които може да бъдат предоставяни на Партньора по всяко време.

(а) Всички права върху интелектуална собственост и всяка репутация, произтичаща от връзките и във всички хазартни продукти, свързани системи и софтуер, свързани с предоставяните от Организатора услуги от време на време, остават негова собственост.

(б) Партньорът няма право да използва Съдържанието на марката по какъвто и да е начин, който е в ущърб на Организатора, неговата репутация или добра воля.

(в) партньорът няма право да променя или модифицира по какъвто и да е начин Съдържанието на марката без изрично предварително писмено съгласие на Организатора.

Чл. 36.2. Партньорът се съгласява, че Партньорският сайт по никакъв начин няма да прилича на външния вид и/или имитира Сайта на Организатора, нито ще създава впечатлението, че Партньорският сайт е който и да е сайт (или която и да е част от него) на Организатора.

Чл. 37. Партньорът гарантира и заявява пред Организатора, че:

(a) е получилил и ще поддържа в сила всички необходими регистрации, разрешения, съгласия и лицензи, за да можете да изпълни задълженията си породени от приемането на настоящите Общи условия;

(б) че спазва напълно и ще продължи да спазва напълно приложимото законодателство;

(в) Партньорският сайт не е насочен и няма да бъде насочен към никого на възраст под 18 години; и

(г) не е на възраст под 18 години или възрастта, на която хазартните дейности са законни съгласно закона на юрисдикцията, където Партньорът се намира, в зависимост от това кое от двете е по-високо.

 

XIII. Обезщетение

Чл. 38. С настоящото Партньорът обезщетява Организатора и го предпазва от и срещу всякакви загуби, неустойки, глоби (включително от който и да е регулатор), искания, искове, щети, разходи (включително съдебни разходи), разходи (включително, без ограничение, последващи загуби и загуби на печалба, ако е приложимо) и задължения, понесени или възникнали, пряко или косвено, от Организатора в резултат на което и да е:

(а) нарушение, неизпълнение или неспазване от страна на Партньора на някое от неговите задължения по член 10 по-горе;

(б) действия, предприети от регулатор срещу Организатора в резултат на действие или бездействие от страна на Партньора; и/или

(в) нарушаване, неизпълнение или неспазване от страна на Партньора на която и да е от неговите гаранции или декларации приложими и/или дължими, по силата на настоящите Общи условия.

XIV. Изключване на отговорност

Чл. 39.1. Организаторът няма да носи отговорност пред Партньора по договор за непозволено увреждане (включително, но без ограничение, небрежност) или за нарушаване на законово задължение или по какъвто и да е друг начин, за:

(а) всяка загуба на приходи, печалби, договори, бизнес или очаквани спестявания; или

(б) всяка загуба на добро име или репутация; или

в) всякакви непреки или последващи загуби,

във всеки случай, независимо дали тези загуби са били в рамките на предвидените от Организатора и Партньора по силата на настоящите Общи условия.

Чл. 39.2. Отговорността на Организатора в никакъв случай няма да надвишава сумата на общите пари, платени от Организатора за периода от дванадесет (12) месеца, предхождащ датата, на която е натрупана неговата отговорност.

Чл. 39.3. Партньорът потвърждава, че това Споразумение не налага никаква ексклузивност на Организатора, на който се разрешава да ангажира други съконтрагенти, както и когато пожелае и няма да носи отговорност по какъвто и да е начин за участие във всяка договореност, която се конкурира с Партньора.

XV. Допълнителни условия и разпоредби

Чл. 41. В случай че след прекратяване членството на Партньор в програмата Организаторът продължи да предоставя услугите си на препоръчани от Партньора клиенти, това не означава, че членството на Партньора в програмата и/или действието на тези Общи условия между страните е продължено. 

Чл. 42. След прекратяване на членството и/или действието на тези Общи условия между страните, Организаторът има право да задържи последното, дължимо на Партньора плащане на комисиона, в рамките на разумен срок, с оглед на правилното изчисляване и плащане на коректната дължима сума. 

Чл. 43. В случай че Партньорът не изпълни което и да е от задълженията си, регламентирано с настоящите Общи условия, Организаторът има правото едностранно да прекрати членството на Партньора в програмата и/или да откаже изплащането на комисионите за препращане, дължими към датата на установяване на нарушението и/или прекратяване на членството. 

Чл. 44. Партньорът няма право да прехвърля участието си в Партньорската програма на трето лице без изричното предварително писмено съгласие на Организатора. 

Чл. 45. Всяка от страните дължи обезщетения за причинени на другата страна вреди и пропуснати ползи, съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Чл. 46.1. Страните са длъжни да положат всички усилия за доброволно уреждане на всички спорове относно действителността, тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия и/или участието в Партньорската програма на INBET.COM. 

Чл. 46.2. Всички спорове, породени от тези Общи условия и/или участие в Партньорската програма на INBET.COM или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд. 

Чл. 47. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Чл. 48. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по електронна поща. 

Чл. 48.1. С приемането на настоящите Общи условия от Партньора между него и Организатора възниква валидно договорно отношение във връзка с участието на Партньора в Партньорската програма на INBET.COM. 

Чл. 48.2. Организаторът има право едностранно да променя тези Общи условия или отделни техни разпоредби, както да уведоми и разгласи промяната чрез изрично съобщение, публикувано на настоящия сайт. 

Чл. 48.3. В случай че вече регистриран Партньор не е съгласен с настъпилите промени в Общите условия, той може едностранно да прекрати участието си в програмата и обвързващото действие на Общите условия по реда на чл. 26. 

Чл. 48.4. Никакви други изменения, допълнения или зачерквания от тези Общи условия и правила освен извършени по реда на ал. 2 не са разрешени или ще бъдат признати от нас. Никой от нашите служители или агенти няма правото да прави или да се съгласява с каквито и да било промени на условията на Партньорската програма. 

  

В сила от 20.03.2023 г.